Zasady radio

Wymagania dotyczące treści kampanii

Wymagania dotyczące treści kampanii:

Udostępnianie bezpłatnego czasu antenowego dla organizacji pożytku publicznego jest regulowane Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 29 kwietnia 2011.

Czas antenowy jest dzielony przy uwzględnieniu kolejności wpływu i akceptacji wniosków oraz tematyki audycji. Preferowane są kampanie na rzecz:

 1. promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 2. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 3. osób niepełnosprawnych
 4. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 7. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Treść audycji musi być także zgodna z prawem i zadaniami publicznej radiofoniiPodobnie jak w przypadku kampanii telewizyjnych, kampanie nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i dobrem społecznym, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu i środowisku naturalnemu, nawoływać do nienawiści czy przemocy na tle wyznaniowym, rasowym lub etnicznym i naruszać przekonań religijnych odbiorcówKampanie stricte fundraisingowe nie są dopuszczane do emisji (za wyjątkiem zbiórek na rzecz ofiar klęsk żywiołowych). Regulamin ustalony przez Polskie Radio nie przewiduje także emisji kampanii dotyczących tematyki politycznej, religijnej bądź zachowań związanych z preferencjami seksualnymi, promujących bezpośrednio lub pośrednio podmiotów konkurencyjnych.

Regulamin rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne przygotowanych i dostarczonych do Polskiego Radia S.A. przez organizacje pożytku publicznego

Strona Polskiego Radia zawierające wszystkie kluczowe informacje o bezpłatnym czasie antenowym dla OPP

Osoby wybrane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego do zasiadania w Zespole Opiniującym Kampanie Społeczne w Polskim Radiu:

 1. Maria Jaraszek – zastępczyni Patrycja Kołomańska
 2. Dorota Lisiak – zastępczyni Agnieszka Wargowska-Dudek
 3. Joanna Hassa – zastępczyni Zuzanna Donath-Kasiura

 

Zobacz Uchwałę Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu.

Etap 1

Wniosek o rozpowszechnienie audycji organizacja składa pisemnie na 14 dni przed sugerowaną datą ich emisji umieszczoną we wniosku. Do wniosku załącza się oświadczenie, szczegółowy scenariusz audycji oraz KRS organizacji. O przyjęciu bądź odmowie przyjęcia organizacja jest informowana pisemnie.

Etap 2

Audycję i metryczkę należy dostarczyć najpóźniej na 48 godzin przed jej emisją w dni robocze w godzinach 8-16.00. Audycja powinna być nagrana na płycie CD. Dopuszczalne formaty to:

 • płyta CD AUDIO
 • plik WAV (1411kbps, 44,1 kHz, 48 kHz)
 • plik MP1L2 Broadcast (256 kbps, 48 kHz)
 • plik MP3 (256 kbps, 48 kHz)

Poziom dźwięku powinien być możliwie maksymalny. Nagranie powinno być dokonane na dwóch kanałach (także w przypadku materiałów monofonicznych). Różnice poziomów przy wielu rozmówcach powinny być jak najmniejsze. Należy także unikać gwałtownych skoków poziomu nagrania wyraźnie odbiegających od średniej, a długość audycji nie może przekraczać 1 minuty.

Etap 3

Adres do wysyłki (na kopercie należy umieścić dopisek “OPP”)

Zbigniew Stąsiek
Polskie Radio S.A.
Al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa