Zasady TVP

Wymagania dotyczące treści kampanii

Udostępnianie bezpłatnego czasu antenowego dla organizacji pożytku publicznego jest regulowane Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 29 kwietnia 2011. (nowelizacja z 19 maja 2017 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1097/D2017000109701.pdf)

O przyjęciu, zakwalifikowaniu oraz koordynacji nieodpłatnych emisji kampanii decyduje Komisja ds. Kampanii Społecznych, która ocenia spoty według określonych Zasad.

Przy ocenie kampanii Komisja bierze pod uwagę poruszany przez nią problem społeczny (jego istotę, skalę i to, czy jest on obecny w debacie publicznej), informacje dotyczące grupy docelowej spotu, a także efekty, jakie ma on w zamierzeniu przynieść oraz sposób, w jaki inicjatorzy kampanii mają je zweryfikować. Jeśli film reklamowy odsyła do strony internetowej, treści na niej zawarte również są brane pod uwagę.

Komisja kieruje się także wartością artystyczną spotu (pomysł na którym się opiera, estetyka, scenariusz) ijasnością jego przekazu. Spoty powinny być także zgodne z misją mediów publicznych; ważne jest również to,czy organizacja prowadziła już wcześniej działania w obszarze, którego dotyczy spot i czy jest on elementem szerszej kampanii.

Spoty nie mogą zawierać logotypów i nazw podmiotów innych niż OPP oraz treści, które noszą znamiona przekazu reklamowego. Informacje o zbiórce SMS, innych zbiórkach, numerach KRS czy kont bankowych dopuszczane są jedynie w wyjątkowych sytuacjach (te reklamy mogą zawierać logotypy operatorów, pod warunkiem że udostępniają oni nieodpłatnie swoje usługi i umieszczona jest informacja o tym, że całkowity dochód z akcji sms przeznaczony jest na cele kampanii społecznej). Kampanie nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i dobrem społecznym, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu i środowisku naturalnemu, nawoływać do nienawiści czy przemocy na tle wyznaniowym, rasowym lub etnicznym, naruszać przekonań religijnych odbiorców i nadużywać wizerunku osób starszych, chorych czy dzieci.

Komisja nie rozpatruje wniosków o emisję kampanii, które mają bezpośredni cel fundraisingowy (wyjątkiem od tego mogą być szczególnie uzasadnione przypadki, np. sytuacja zbiórki na pomoc po klęsce żywiołowej),promocyjny lub wizerunkowy danej organizacji bądź też jedynie informują o konkretnym wydarzeniu.

Preferowane są kampanie społeczne:

 1. na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 3. na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. na rzecz podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. na rzecz pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 7. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 8. dotyczące przedsięwzięć ogólnopolskich, najważniejszych problemów o szerokim znaczeniu społecznym, wydarzeń i dzieł o znacznej wartości artystycznej,
 9. zrealizowane wspólnie przez kilka organizacji pożytku publicznego, tzw. koalicje zawiązane wokół problemów

Komisja ustala także o programie, terminie i godzinach nadania audycji. Pod uwagę bierze tu kolejność wpływu wniosków, tematykę kampanii (w tym samym czasie lub zbliżonym nie mogą być rozpowszechniane audycje prezentujące kampanie społeczne o tej samej lub podobnej tematyce), oraz to, czy preferowany czas emisji wpisuje się w kalendarz wydarzeń okolicznościowych. Kampanie o zasięgu ogólnopolskim są emitowane na antenach ogólnopolskich, a te o zasięgu regionalnym– w Ośrodkach Regionalnych TVP.

Osoby wybrane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego do zasiadania w Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej SA:

 1. Karol Gzyl – zastępccyni Agata Salwińska
 2. Monika Hausman–Pniewska – zastępczyni Zdzisława Łukaszewska
 3. Julia Koczanowicz–Chondzyńska – zastępca Krzysztof Łoś
 4. Dorota Setniewska – zastępczyni Izabela Dembicka-Starska
 5. Malina Wieczorek – zastępca Karol Pawlak

 

Zobacz Uchwałę Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji do spraw Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.

Etap 1

Organizacje chcące ubiegać się o przyznanie bezpłatnego czasu antenowego w kanałach TP SA mogą przesłać wymagane dokumenty w wersji papierowej lub drogą mailową na adres kampanie.spoleczne@tvp.pl.

Wniosek o rozpowszechnienie audycji należy przesłać do drugiego piątku danego miesiąca do godz. 16:00 na adres kampanie.spoleczne@tvp.pl bądź na adres korespondencyjny: Komisja ds. Kampanii Społecznych, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

Do wniosku należy załączyć:

 1. Oświadczenie
 2. Finalną wersję spotu w formacie DVD (długość spotu nie może przekraczać 30 sekund) bądź scenariusz lub storyboard, jeśli spot nie jest jeszcze przygotowany
 3. Oświadczenie regulowania opłat abonamentu RTV bądź w przypadku nieposiadania odbiorników przez organizację oświadczenie o ich braku
 4. dokument poświadczający podstawę prawną działania organizacji
 5. sprawozdanie ze zrealizowanych, poprzednich kampanii społecznych

Organizacje, które złożyły wniosek za pośrednictwem formularza, mogą przesłać spot:

 • drogą mailową jako załącznik (do 15MB) na adres spoleczne@tvp.pl,
 • drogą mailową w formie linka do zamieszczonego na serwerze spotu,
 • na płycie DVD,
 • za pomocą serwisu WeTransfer.

Etap 2

Po otrzymaniu wniosku Komisja weryfikuje go i ewentualnie wzywa na piśmie do uzupełnienia braków. Po kolaudacji i zakwalifikowaniu spotu do emisji Komisja informuje o tym pisemnie organizację.

Organizacja, której spoty zostały zatwierdzone do emisji, dostarcza:

 1. kasety ze spotem w formacie 16:9 betacam cyfrowy (liczba kaset jest uzależniona od liczby anten deklarujących emisję spotu), zabezpieczone przed zapisem i oznaczone w sposób trwały nazwą organizacji pożytku publicznego;
 2. metrykę praw autorskich,
 3. metrykę filmu,
 4. kartę nagrania.

Dokumenty o których mowa w punktach 2-4 przygotowywane są dla każdego spotu oddzielnie, podpisane i opieczętowane. Tak jak kasety, muszą mieć jednobrzmiące nazewnictwo, według wzoru – SPOT OPP, TYTUŁ EMISYJNY.

Etap 3

Katarzyna Żbikowska
Katarzyna.Zbikowska@tvp.pl
22 547 37 18
785 985 545

Telewizja Polska S.A.
Biuro Marketingu
Komisja ds. Kampanii Społecznych
Ul. Woronicza 17 bud. B.
00-999, Warszawa

Dokumenty