Nowe rozporządzenie KRRiT

25 lipca 2017

Od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które dotyczy bezpłatnego czasu antenowego przeznaczonego dla Organizacji Pożytku Publicznego.  Z tej okazji komentarz prawny przygotował Radca prawny, Maciej Tomaszewski.

 

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z DNIA 19 MAJA 2017 R.

zmieniającego rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego („Rozporządzenie”, „Rozporządzenie zmieniające”, „KRRIT”)

 

Zmiany przyjęte przez obowiązujące od dnia 1 lipca 2017 r. Rozporządzenie zmieniające, a dotyczące zakresu informowania w programach mediów publicznych o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego („OPP”) działalności pożytku publicznego, należy uznać za zmiany korzystne.

 

Przede wszystkim, na mocy Rozporządzenia zmieniającego OPP uzyskują szerszy dostęp do mediów publicznych. Po pierwsze, spółki zarządzające mediami publicznymi [odpowiednio – telewizją i radiofonią] mogą wskazać więcej niż jeden program ogólnokrajowy, za pośrednictwem którego OPP mogą informować o prowadzonej przez siebie działalności. Co więcej, TVP Info zostało wskazane wprost jako antena, za pośrednictwem której takie informowanie ma następować. Na gruncie poprzedniej regulacji, prowadzenie działalności informacyjnej mogło następować wyłącznie w jednym z takich ogólnopolskich programów. Zmiana ta spowoduje, że – o ile publiczni nadawcy zdecydują się na skorzystanie z uprawnienia przewidzianego Rozporządzeniem zmieniającym – OPP będą mogły dotrzeć do bardziej zdywersyfikowanej grupy odbiorców niż miało to miejsce dotychczas, przekaz w mediach ogólnopolskich nie będzie bowiem limitowany do wyłącznie dwóch kanałów dotarcia, często niszowych.

 

Zwiększeniu, a jednocześnie swoistej kumulacji, ulegnie również czas antenowy przeznaczony na potrzeby OPP. Po pierwsze, Rozporządzenie zmieniające wskazuje wprost, że wszelkie audycje informujące o działalności OPP mają być rozpowszechniane między godziną 6.00 a godziną 23.00. Na mocy poprzedniej regulacji telewizja publiczna mogła emitować programy poświęcone kampaniom społecznym nawet do 2 w nocy [co do innych materiałów dotyczących OPP takiego zawężenia nie było], z kolei w odniesieniu do radiofonii publicznej  KRRIT w ogóle nie ustanowiła pułapu godzinowego emisji takich materiałów, co oznaczało, że przedmiotowe audycje mogły być (i w praktyce były) emitowane w nieatrakcyjnych godzinach późnonocnych, co wzbudzało uzasadnione wątpliwości co do spełnienia przez Rozporządzenie celów, dla jakich zostało ono przyjęte. Co więcej, Rozporządzenie zmieniające zwiększa ilość czasu antenowego, który na ogólnopolskich antenach będzie poświęcany przekazom inicjowanym przez OPP bądź ich dotyczącym, zwiększając choćby znacznie możliwość rozpowszechniania takich przekazów za pośrednictwem audycji emitowanych w regionalnych programach telewizyjnych i radiowych. Zmiana ta może otworzyć drogę lokalnym OPP do bardziej intensywnego promowania swej działalności wśród lokalnych społeczności. Na uwagę zasługuje fakt, że KRRIT zdecydowała się również zaproponować miesięczne minimalne limity na rozpowszechnianie audycji poświęconych OPP, w miejsce dotychczasowych dziennych i tygodniowych limitów, co z jednej strony może zmienić dynamikę publikacji takich informacji, ale z drugiej strony może pozwolić w praktyce na emisję dłuższych form.

 

Zmianie uległy też zasady składania przez media publiczne do KRRIT raportów z wykonania Rozporządzenia – są one bardziej szczegółowe. Na podstawie obowiązującego dotychczas Rozporządzenia media były zobowiązane raportować jedynie czas trwania odpowiednich audycji. Obecnie, raport będzie zawierać konkretne informacje dotyczące poszczególnych przekazów, w tym nazwę programu, w której emitowany był przekaz, tytuł audycji, nazwę OPP, której przekaz dotyczył, datę rozpowszechnienia audycji, czas jej trwania. Wymogi te, choć nakładające więcej obowiązków na nadawców publicznych, przyczynią się do większej transparentności wykonywania obowiązków nałożonych przez przedmiotowe regulacje na media publiczne, co z kolei umożliwi dalej idącą kontrolę w tym zakresie.

Tekst rozporządzenia KRRiT z 19 maja 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1097/D2017000109701.pdf

Tekst rozporządzenia KRRiT z 29 kwietnia 2011 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/283/D2014000028301.pdf

 

Maciej Tomaszewski

Radca prawy

Analizy Dodane przez: Kamila Siuchta